Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

Добре дошли в уебсайта на изследователски проект /
Welcome to the research project website

“COVID-19: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 2020. Общностни нагласи, стратегии и реакции” /
“COVID-19: THE 2020 CHALLENGE. Communities’ Attitudes, Strategies and Reactions”

Проектът се изпълнява от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН в партньорство с Института за изследване на населението и човека при БАН и Института по философия и социология при БАН с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ при Министерство на образованието и науката, Република България
Договор: КП-06-ДК2/1 от 30.03.2021 г. Период на изпълнение: 30.03.2021 – 30.03.2023 г.

————————————————————————————————————————————————

The project is implemented by the Institute of Ethnology and Folklore with the Ethnographic Museum at the Bulgarian Academy of Sciences in partnership with the Institute for Population and Human Studies at the Bulgarian Academy of Sciences and the Institute of Philosophy and Sociology at the Bulgarian Academy of Sciences with the financial support of the Bulgarian Science Fund at the Ministry of Education and Science, Republic of Bulgaria. Contract: KP-06-DK2/1 dated 30.03.2021. Period of implementation: 30.03.2021 – 30.03.2023